Deprecated: Het argument $control_id is verouderd sinds versie 3.5.0! in /home/customer/www/yaldaherbs.nl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 304

Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is sinds versie 3.5.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan elementor/widgets/register. in /home/customer/www/yaldaherbs.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5758

Deprecated: Functie Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type is sinds versie 3.5.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan register. in /home/customer/www/yaldaherbs.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Hook elementor/dynamic_tags/register_tags is sinds versie 3.5.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan elementor/dynamic_tags/register. in /home/customer/www/yaldaherbs.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5758

Deprecated: Functie Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag is sinds versie 3.5.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan register. in /home/customer/www/yaldaherbs.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5383

Algemene voorwaarden voor Yalda Herbs
Als u meer informatie wenst of vragen hebt over onze Algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op per e-mail op support@yaldaherbs.nl.

Invoering
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door deze website te gebruiken, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

Je moet ten minste 18 [achttien] jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken en door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Licentie om website te gebruiken
Tenzij anders vermeld, bezitten yaldaherbs.nl en / of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten die op deze website worden gepubliceerd en die op yaldaherbs.nl worden gebruikt. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie, zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag alleen voor caching-doeleinden bekijken, downloaden en pagina’s, bestanden of andere inhoud van de website afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze algemene voorwaarden worden uiteengezet.

Je moet niet:

materiaal van deze website opnieuw publiceren in gedrukte of digitale media of documenten (inclusief herpublicatie op een andere website);
materiaal van de website verkopen, verhuren of sublicentiëren;
materiaal van de website in het openbaar tonen;
het reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren van materiaal op deze website voor een commercieel doel;
het bewerken of anderszins wijzigen van materiaal op de website;
materiaal van deze website herdistribueren – met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gemaakt voor herdistributie; of
heruitgeven of reproduceren van een deel van deze website door het gebruik van iframes of screenscrapers.
Waar inhoud specifiek beschikbaar wordt gemaakt voor herdistributie, mag deze alleen binnen uw organisatie worden herverdeeld.

Acceptabel gebruik
U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van yaldaherbs.nl schaadt of op enige manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met enige onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag deze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere schadelijke software.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of met betrekking tot deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van yaldaherbs.nl.
Dit bevat:

schrapen
datamining
data-extractie
gegevens verzamelen
‘Inlijsten’ (iframes)
Artikel ‘Spinnen’
U mag deze website of enig deel daarvan niet gebruiken voor het verzenden of verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.

U mag deze website niet gebruiken voor enig doel met betrekking tot marketing zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van yaldaherbs.nl.

Beperkte toegang
De toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. yaldaherbs.nl behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde delen van deze website te beperken, of naar eigen goeddunken, deze gehele website. yaldaherbs.nl kan dit beleid zonder kennisgeving wijzigen of wijzigen.

Als yaldaherbs.nl u een gebruikers-ID en wachtwoord verstrekt om u toegang te geven tot de beperkte delen van deze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en het wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld. U bent alleen verantwoordelijk voor uw wachtwoord en gebruikers-ID-beveiliging ..

yaldaherbs.nl kan uw gebruikersnaam en wachtwoord naar eigen goeddunken van yaldaherbs uitschakelen zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg.

Gebruikersinhoud
In deze algemene voorwaarden betekent “uw gebruikersinhoud” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u naar deze website verzendt voor welk doel dan ook.

U verleent yaldaherbs.nl een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw gebruikerscontent in bestaande of toekomstige media. Je verleent yaldaherbs.nl ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een actie te ondernemen wegens inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag niet in staat zijn om juridische stappen te ondernemen tegen u of yaldaherbs.nl of een derde partij (in elk geval onder toepasselijke wetgeving) .

U mag geen gebruikersinhoud indienen op de website die is of ooit het onderwerp is geweest van een bedreigde of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klacht.

yaldaherbs.nl behoudt zich het recht voor om materiaal dat is ingediend op deze website te bewerken of te verwijderen, of opgeslagen op de servers van yaldaherbs.nl, of gehost of gepubliceerd op deze website.

yaldaherbs.nl’s rechten onder deze algemene voorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, is yaldaherbs.nl niet verplicht toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud op, of de publicatie van dergelijke inhoud op, deze website.

Geen garanties
Deze website wordt aangeboden “zoals ze is” zonder enige uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties. yaldaherbs.nl geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert yaldaherbs.nl niet dat:

deze website zal constant beschikbaar zijn of beschikbaar zijn; of
de informatie op deze website is volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet misleidend.
Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt met betrekking tot juridische, financiële of medische zaken, dient u een geschikte professional te raadplegen.

Beperkingen van aansprakelijkheid
yaldaherbs.nl is niet aansprakelijk jegens u (hetzij op grond van de wet van contact, de wet van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

in de mate dat de website gratis wordt aangeboden voor enig direct verlies;
voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.
Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing zelfs als yaldaherbs.nl uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het potentiële verlies.

Uitzonderingen
Niets in deze disclaimer van de website zal enige garantie uitsluiten of beperken die wettelijk is geïmpliceerd en die onwettig is om uit te sluiten of te beperken; en niets in de disclaimer van deze website zal de aansprakelijkheid van Yalda Herbs uitsluiten of beperken met betrekking tot:

overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van yaldaherbs.nl of zijn agenten, werknemers of aandeelhouders / eigenaren;
fraude of frauduleuze misrepresentatie door yaldaherbs.nl; of
zaken die het illegaal of onwettig zou zijn voor yaldaherbs.nl om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of om te proberen of te proberen zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.
redelijkheid
Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van de website redelijk zijn.

Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, mag u deze website niet gebruiken.

Andere partijen
U accepteert dat yaldaherbs.nl als een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen enkele claim persoonlijk zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van yaldaherbs.nl met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Onverminderd het voorgaande lid, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid uiteengezet in de disclaimer van yaldaherbs.nl de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van yaldaherbs.nl alsmede yaldaherbs.nl beschermen.

Niet-afdwingbare bepalingen
Als enige bepaling van deze website disclaimer niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder toepasselijk recht, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze website disclaimer.

Vergoeding
U vrijwaart yaldaherbs.nl hierbij en verbindt zich jaldaherbs.com te vrijwaren tegen verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten en eventuele bedragen betaald door yaldaherbs.nl aan een derde partij bij de afhandeling van een claim of geschil op advies van juridische adviseurs van yaldaherbs.nl) die Yaldaherbs.nl heeft opgelopen of heeft opgelopen als gevolg van een schending door u van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of die voortvloeit uit enige claim dat u een bepaling van deze algemene voorwaarden hebt geschonden .

Overtredingen van deze algemene voorwaarden
Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van yaldaherbs.nl onder deze algemene voorwaarden, kan yaldaherbs.nl, als u deze voorwaarden en bepalingen op enigerlei wijze schendt, stappen ondernemen als yaldaherbs.nl geschikt acht om de inbreuk te behandelen, waaronder het opschorten van uw toegang tot de website. website, verbiedt u toegang te krijgen tot de website, het blokkeren van computers die uw IP-adres gebruiken om toegang te krijgen tot de website, contact opneemt met uw internetprovider om te verzoeken dat zij uw toegang tot de website blokkeren en / of gerechtelijke procedures tegen u instellen.

Variatie
yaldaherbs.nl kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Op het gebruik van deze website zijn herziene voorwaarden van toepassing vanaf de datum van publicatie van de herziene bepalingen en voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de huidige versie.

toewijzing
yaldaherbs.nl kan de rechten en / of verplichtingen van yaldaherbs.nl onder deze voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

U mag uw rechten en / of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit wordt bepaald als onwettig en / of niet-afdwingbaar, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, wordt dat deel als verwijderd beschouwd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Volledige overeenkomst
Deze algemene voorwaarden vormen samen met het Privacybeleid van yaldaherbs.nl de volledige overeenkomst tussen u en yaldaherbs.nl met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Wet en jurisdictie
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Am, en alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Am.

Over de algemene voorwaarden van deze website
We hebben deze website-voorwaarden opgesteld met behulp van de TOS / T & C-generator die beschikbaar is via Privacybeleid Online.

Het registratienummer van yaldaherbs.nl is 70710236.

Het belastingnummer van yaldaherbs.nl is NL434055244B01.

Yaldaherbs.nl’s gegevens
De volledige naam van yaldaherbs.nl is Yalda Herbs.

 

U kunt per e-mail contact opnemen met yaldaherbs.nl op onze e-mailadreslink bovenaan dit document met voorwaarden en condities.

Sluit Menu
×

Deprecated: Functie Elementor\Core\Responsive\Responsive::has_custom_breakpoints is sinds versie 3.2.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan Plugin::$instance->breakpoints->has_custom_breakpoints(). in /home/customer/www/yaldaherbs.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5383